Stòiridhean Seòrdag

FIGHEADAIR

Geòla

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 7

Nuair a tha Seòrdag ag iarraidh panailean sòlair a cheannachd airson an taighe-chearc, tha i a’ co-dhùnadh airgead a thogail le bhith a’ fighe agus a’ reic mhiotagan. Tha aice ri seann inneal-fighe a chàradh, cuibhle-shnìomh a dhèanamh agus snàth a dhath. Bidh e furasta gu leòr, nach bi?

An tionndadh Gàidhlig le Johan Nic a’ Ghobhainn.

Universal link

GEÒLA

Geòla

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 6

Air eadar-theangachadh le Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil.

Universal link

AN DRUMAIR

An Drumair

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 5

Nuair nach b’ urrainn dhan chòmhlan a b’ fheàrr le Òisgeag cluich, bha coltas nach biodh dannsa ann an talla a’ bhaile. Tha e an urra ri Blàrag còmhlan a thoirt còmhla, ach am bi Solaidh math gu leòr na dhrumair?

Eadar-theangachadh le Catriona Mhoireach.

Universal link

AN GUTH A CHAILLEADH

AN GUTH A CHAILLEADH

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 4

Tha an t-isean luaisgeanach, Uaineag, a’ cruthachadh òran ùr, ach an uair a thòisicheas Gormal agus Ruagan air seinn còmhla rithe, tha Ruagan a’ call a ghuth. Tha iad a’ dol a dh’fhaicinn feuch an urrainn dham màthair, Seòrdag, an cuideachadh. Cò thuige a chuireas Seòrdag fios gus cuideachadh? Saoil an dèidheadh aig Mairilìne an Croitear air cuideachadh, no ’s dòcha am Fàidh, no fiù ’s an Coileach Cosmach?

Air eadar-theangachadh le Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil.

Universal link

CLACH NA FÀISNEACHD

CLACH NA FÀISNEACHD

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 3

Nuair a chaidh Seòrdag air chall an dèidh clach neònach fhaighinn air an tràigh, chaidh na h-iseanan aice agus Òisgeag, caora bogsa-ciùil, ga lorg. Thug sin iad dhan laboratoraidh dhìomhair, oillteil. Saoil an lorg Òisgeag agus na h-iseanan Seòrdag agus an cuidich iad a caraid, am Fiosaiche?

Eadar-theangachadh le Catriona Mhoireach.

Universal link

BOGHA BRISTE

Bogha Briste

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 2

Nuair a bhriseas Blàrag a bogha, tha Seòrdag a’ Chearc-TBh a’ toirt air a h-iseanan agus a caraidean cuideachadh. Am buannaich iad co-fharpais gus bogha ùr a cheannach agus an dèan Flossie, a’ chaora itealaich, an gnothach an toirt ann, ann an àm?

Universal link

Càit An Dèan Mi Mo Nead?

Where Will I Make My Nest

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 1

Dh’éirich “Càit An Dèan Mi Mo Nead?” á bàrdachd thradiseanta Ghàidhlig mu dheidhinn cearc a’ siubhal bad air son nead a dhèanamh. ’S e a’ gabhail àite ann an sgìre chroitearachd Asainte (ann an ceann an-iarthuath Chataibh), tha an sgeul a’ filleadh sean agus ùr tron cheòl ’s tron bheothachas.

Tha Seòrdag ’na circ mheatailte le bogsa TBh mar bhodhaig. Air a rathad gu àite neadachaidh a lorg, tha i tighinn thairis air faoileag chuideachail, bó a tha ’na fidhill, caora a tha ’na bogsa ciùil, measgadair sameant a bhruidhneas, agus Marlene, a tha ’na bana-chroitear dhuineil. Tha na càirdean ùra aice ga cuideachadh gu taigh chearc mìorbhaileach a dhèanamh far a bheil i a’ breith trì uighean. Tha iad seo a’ dol ’nan iseanan fón-làimhe agus tha céilidh sgoinneil aca.

Universal link

English version of picturebooks at Seordag Stories


© David Hutchison 2021