Stòiridhean Seòrdag

Where Will I Make My Nest

Seordag Stories is a picturebook series about the adventures of a cyborg hen and her friends. Combining storytelling and music, the series was inspired by Hutchison's upbringing in Assynt, in the North West Scottish Highlands. For more info visit the new website at www.SeordagStories.scot/StòiridheanSeòrdag.html.


Càit An Dèan Mi Mo Nead?

Where Will I Make My Nest

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 1

Dh’éirich “Càit An Dèan Mi Mo Nead?” á bàrdachd thradiseanta Ghàidhlig mu dheidhinn cearc a’ siubhal bad air son nead a dhèanamh. ’S e a’ gabhail àite ann an sgìre chroitearachd Asainte (ann an ceann an-iarthuath Chataibh), tha an sgeul a’ filleadh sean agus ùr tron cheòl ’s tron bheothachas.

Tha Seòrdag ’na circ mheatailte le bogsa TBh mar bhodhaig. Air a rathad gu àite neadachaidh a lorg, tha i tighinn thairis air faoileag chuideachail, bó a tha ’na fidhill, caora a tha ’na bogsa ciùil, measgadair sameant a bhruidhneas, agus Marlene, a tha ’na bana-chroitear dhuineil. Tha na càirdean ùra aice ga cuideachadh gu taigh chearc mìorbhaileach a dhèanamh far a bheil i a’ breith trì uighean. Tha iad seo a’ dol ’nan iseanan fón-làimhe agus tha céilidh sgoinneil aca.

Universal link

English version of picturebooks at Seordag Stories


© David Hutchison 2021